Användarvillkor
1. Bakgrund
Det är Her Company AB som står bakom den medicinska appen Ella. Ella är en CE-märkt medicinteknisk produkt som tillhandahåller molnbaserade tjänster för vård innan, under och efter graviditet. Tjänsterna består bland annat av behandlings-, kommunikations-, och utbildningsverktyg för vårdtagare och vårdpersonal. Tjänsterna består huvudsakligen av en digital plattform där personer innan, under och efter graviditeten löpande kan erhålla utbildnings- och behandlingsmaterial för stödbaserad egenvård. I tjänsten möjliggörs även för användaren att interagera med legitimerad vårdpersonal via videobesök och chatt.

Här presenteras de användarvillkor för nyttjande, registrering m.m. som företaget Her Company AB, org. nr. 559318-6199, tillämpar för tjänsten Ella och som godkänns av dig som användare genom registrering i tjänsten Ella.
2. Användarens ansvar
För att kunna använda vår tjänst måste du ladda ner vår app Ella på App Store eller Google Play Store. För att få adekvat vård och råd måste du därefter i appen sanningsenligt svara på frågor om din hälsa, dina sjukdomar, nuvarande symptom och läkemedel, som vid ett vanligt vårdbesök.

Om du, under tiden för din vård hos oss, drabbas av akut sjukdom måste annan vårdgivare kontaktas och akutvård sökas. På användarens ansvar ligger också att kontakta Her Company om detta sker.

Du som användare förbinder dig att:
Du får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida/app, vare sig helt eller delvis något av innehållet i tjänsten Ella utan att i förväg ha erhållit Her Companys skriftliga samtycke. Du har ingen äganderätt till material som laddats ned från webbplatsen/appen till din egen dator.
3. Her Companys ansvar
Vår digitala tjänst är i dagsläget inriktad på besvär som uppstår innan, under och efter graviditet. Vi kommer att följa nationella riktlinjer för behandling.

Her Company är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen samt patientsäkerhetslagen. Her Company AB utför denna tjänst med iakttagande av ovan nämnda gällande regelverk.

Her Company AB ansvarar för att vårdpersonal inom tjänsten innehar giltiga försäkringar samt svensk legitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av tjänsten.

Ella baserar resultatet på de uppgifter som du lämnat. Her Company AB ansvar för korrekta resultat förutsätter att de uppgifter du lämnat överensstämmer med verkligheten och är riktiga.

Her Company ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt regelverket. Her Company är inte skyldiga att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig på grund av eventuella fel, dataförluster eller annat avtalsbrott från Her Companys sida.
4. Uppsägning av tjänsten
Vårdrelationen mellan dig och Her Company AB börjar efter att du gjort vår hälsokoll i appen. Från och med då är du patient i vårt vårdkoncept. Om du önskar säga upp vårdrelationen kan du när som helst göra det genom att meddela din vårdgivare i chatten och radera dina uppgifter i inställningarna i appen. Journalförd patientinformation efter videobesök och chatt är vi enligt patientdatalagen skyldiga att spara på ett säkert sätt i minst 10 år från det att journalen skrivs. Använder du vår friskvårdsprenumeration kan du när som helst avsluta prenumerationen.

Her Company har rätt att avsluta vårdrelationen om användaren inte lever upp till punkterna under Användarens ansvar eller om Her Company bedömer att vi inte kan leva upp till punkterna i Her Companys ansvar.
5. Force major
Om fullgörandet och dess följder av Her Companys åtaganden, enligt användarvillkoren, väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Her Company inte kunnat råda över som till exempel: naturkatastrof, eldsvåda, strejk, blixtnedslag, krig, terroristattack, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
6. Personuppgifter och cookies
Her Company behandlar dina personuppgifter och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i integritetspolicyn. De uppgifter vi samlar in blir en del av din journal. Alla uppgifter är sekretessklassade enligt patientjournallag (1985:562). Dina svar och dina resultat kommer att behandlas som en sjukvårdshandling så att inga obehöriga kan ta del av dem.
7. Betalning och avgifter
7.1 För att få tillgång till innehåll bakom betalväggen i appen Ella behöver du skapa ett konto och godkänna dessa villkor, samt förstå och acceptera att vi kommer att debitera avgiften via den av dig angivna betalningsmetoden tills att du avslutar din prenumeration. Om en betalning misslyckas av någon anledning, och du inte har avslutat din prenumeration, kan vi fortsätta att försöka debitera din betalningsmetod och stänga av din åtkomst till innehållet bakom betalväggen tills att vi har lyckats debitera avgiften.

7.2 Din valda betalningsmetod kommer att registreras och lagras av oss eller en tredjepartsleverantör i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard.

7.3 Ett bindande avtal om köp ingås genom din betalning i appen Ella. Betalningen kommer dras genom ditt iTunes- eller Google Play-konto. När du gör köpet ska du vara medveten om att det medför en betalningsskyldighet för den beställda tjänsten. Vid de fall då du valt en prenumerationstjänst med löpande betalningsalternativ, såsom månadsvis, kvartalsvis eller årsvis, så är det en tillsvidareprenumeration och förnyas automatiskt om det inte sägs upp senast 24 timmar innan prenumerationstiden är slut.

7.4 Vid de fall att en gratis provperiod erbjuds, så kommer avgiften att dras genom ditt iTunes- eller Google Play-konto om du inte säger upp prenumerationen 24 timmar innan provperiodens slut. En gratis provperiod kan endast utnyttjas en gång.

7.5 I avgiften som visas i samband med ditt köp ingår moms och vi kan komma att ändra avgifterna för tjänsten från tid till annan (“Avgiftsändring“). Vi kommer att meddela dig via din e-postadress och/eller via ditt användarkonto om Avgiftsändringar senast trettio (30) kalenderdagar innan Avgiftsändringen träder i kraft. Oaktat vad som sägs i dessa Användarvillkor kan Avgiftsändringar ske med kortare varsel, om våra distributionskostnader och andra kostnader för att göra Produkten tillgänglig ökar på grund av ändringar i skatter eller allmänna avgifter, valutaförändringar, ändringar i avgifter på grund av tredje part, officiella beslut eller lagändringar, eller administrativa bestämmelser, och där Avgiftsändringen motsvarar vår kostnadsökning. En Avgiftsändring inkluderar också införandet av nya avgifter.

7.6 Ditt köp avser en tjänst med digitalt innehåll där leverans påbörjas efter genomfört köp. Det föreligger därför ingen ångerrätt. Du kan hantera och avsluta din prenumeration i användarinställningarna för ditt iTunes- eller Google Play-konto.
8. Bokningsregler
Fri avbokning och ombokning av digitala besök i appen gäller upp till 24 timmar innan inbokad tid. Om du inte kommer till din bokade tid, gör en sen avbokning eller en sen ombokning, blir du debiterad. Undantag gäller vid sjukdom.

För besök med regional taxa debiteras 400 kronor vid sen avbokning, sen ombokning och uteblivet besök. Avgiften gäller även om du har frikort.

För besök med privat taxa debiteras fullt pris vid sen avbokning, sen ombokning och uteblivet besök.
9. Immateriella rättigheter
Allt innehåll som utgör en del av och är relaterat till appen Ella skyddas av svensk och internationell upphovsrättslagstiftning. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som ingår i eller är relaterat till appen innehas eller licensieras av oss. Vi ger dig en icke-exklusiv, icke-överförbar och begränsad licens att nyttja sådana rättigheter endast för ditt privata bruk, inte för något kommersiellt ändamål, och i enlighet med tillämplig upphovsrättslagstiftning.

Du får inte kringgå eller försöka kringgå våra säkerhetssystem eller försöka utmana, skada eller på annat sätt påverka säkerheten på webbplatsen eller i appen. Sådana överträdelser ska alltid betraktas som ett väsentligt brott mot dessa villkor, vilket ger oss rätt att omedelbart avbryta eller avsluta din åtkomst till appen Ella, eller på annat sätt förhindra sådana obehöriga åtgärder.
10. Villkorsändringar
Her Company äger rätt att justera och göra ändringar i användarvillkoren. Villkorsändringar publiceras på ella.se/anvandarvillkor och i appen Ella, och blir gällande för dig som användare 30 dagar efter ändring när du använder tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya användarvillkoren.
11. Tvist
Användarvillkoren ska tillämpas i enlighet med svensk rätt. Eventuellt förekommande tvister, med anledning av villkoren, avgörs av allmän domstol medtingsrätten som första instans. Vid synpunkter på vården kan du vända dig direkt till oss på Her Company AB till frida@ella.se. Du har även möjlighet att vända dig till patientnämnden i din region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).