Användarvillkor
1. Bakgrund
Det är Her Company AB som står bakom den medicinska appen Ella. Ella är en CE-märkt medicinteknisk produkt som tillhandahåller molnbaserade tjänster för vård innan, under och efter en graviditet. Tjänsterna består bland annat avbehandlings-, kommunikations-, och utbildningsverktyg för vårdtagare och vårdpersonal. Tjänsterna består huvudsakligen av en digital plattform där personer innan, under och efter graviditeten löpande kan erhålla utbildnings- och behandlingsmaterial för stödbaserad egenvård. I tjänsten möjliggörs även för användaren att interagera med legitimerad vårdpersonal via videobesök och chatt.

Här presenteras de användarvillkor för nyttjande, registrering m.m. som företaget Her Company AB, org. nr. 559318-6199, tillämpar för tjänsten Ella och som godkänns av dig som användare genom registrering i tjänsten Ella.
2. Användarens ansvar
För att kunna använda vår tjänst måste du ladda ner vår app Ella på App Store eller Google Play Store. För att få adekvat vård och råd måste du därefter i appen sanningsenligt svara på frågor om din hälsa, dina sjukdomar, nuvarande symptom och läkemedel, som vid ett vanligt vårdbesök.

Om du, under tiden för din vård hos oss, drabbas av akut sjukdom måste annan vårdgivare kontaktas och akutvård sökas. På användarens ansvar ligger också att kontakta Her Company om detta sker.

Du som användare förbinder dig att:

Du får inte ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida/app, vare sig helt eller delvisnågot av innehållet i tjänsten Ella utan att i förväg ha erhållit Her Companys skriftliga samtycke. Du har ingen äganderätt till material som laddats ned från webbplatsen/appen till din egen dator.
3. Her Companys ansvar
Vår digitala tjänst är i dagsläget inriktad på besvär som uppstår innan, under och efter en graviditet. Vi kommer att följa nationella riktlinjer för behandling.

Her Company är en registrerad vårdgivare som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, dataskyddsförordningen, patientdatalagen samt patientsäkerhetslagen. Her Company AB utför denna tjänst med iakttagande av ovan nämnda gällande regelverk.

Her Company AB ansvarar för att vårdpersonal inom tjänsten innehar giltiga försäkringar samt svensk legitimation och/eller annan nödvändig kompetens för utförandet av tjänsten.

Ella baserar resultat på de uppgifter som du lämnat. Her Company AB ansvar för korrekta resultat förutsätter att de uppgifter du lämnat överensstämmer med verkligheten och är riktiga.

Her Company ansvarar inte för tillgängligheten hos tjänsten, tekniska störningar eller förlust av data, om inte annat gäller enligt regelverket. Her Company är inte skyldiga att, utom när det följer av tvingande lag, utge ersättning till dig på grund av eventuella fel, dataförluster eller annat avtalsbrott från Her Companys sida.
4. Uppsägning av tjänsten
Vårdrelationen mellan dig och Her Company AB börjar när du registrerar dig i vår app Ella. Från och med då är du patient i vårt vårdkoncept. Om du önskar säga upp vårdrelationen kan du när som helst göra det genom att meddela din vårdgivare i chatten och avsluta abonnemanget. Den patientinformation som vi då har om dig är vi enligt patientdatalagen skyldiga att spara på ett säkert sätt i minst 10 år från uppsägningsdagen.

Her Company har rätt att avsluta vårdrelationen om användaren inte lever upp till punkterna under Användarens ansvar eller om Her Company bedömer att vi inte kan leva upp till punkterna i Her Companys ansvar.
5. Force major
Om fullgörandet och dess följder av Her Companys åtaganden, enligt användarvillkoren, väsentligen försvåras eller förhindras på grund av omständighet som Her Company inte kunnat råda över som till exempel: naturkatastrof, eldsvåda, strejk, blixtnedslag, krig, terroristattack, inskränkningar i energitillförseln, ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighetsingripande, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.
6. Personuppgifter och cookies
Her Company behandlar dina personuppgifter och lagrar cookies i enlighet med vad som anges i integritetspolicyn. Alla uppgifter vi samlar in blir en del av din journal. Alla uppgifter är sekretessklassade enligt patientjournallag (1985:562). Dina svar och dina resultat kommer att behandlas som en sjukvårdshandling så att inga obehöriga kan ta del av dem.
7. Bokningsregler
Fri avbokning och ombokning av digitala besök i den medicinska appen Ella gäller upp till 24 timmar innan inbokad tid. Undantag gäller om du bokar en tid samma dag som mötet infaller, då de 24 timmarna redan passerat. Bokar du en tid samma dag kan du istället boka av eller om din tid kostnadsfritt upp till 2 timmar innan den planerade tiden.

Om du inte kommer till din bokade tid, eller gör en sen avbokning eller ombokning, får du betala 400 kronor. Avgiften på 400 kronor gäller även om du har frikort och vid erbjudanden eller rabatterade priser på vårdbesöket.
8. Villkorsändringar
Her Company äger rätt att justera och göra ändringar i användarvillkoren. Villkorsändringar publiceras på ella.se/anvandarvillkor och i appen Ella, och blir gällande för dig som användare 30 dagar efter ändring när du använder tjänsten eller på annat sätt godkänner de nya användarvillkoren.
9. Tvist
Användarvillkoren ska tillämpas i enlighet med svensk rätt. Eventuellt förekommande tvister, med anledning av villkoren, avgörs av allmän domstol medtingsrätten som första instans. Vid synpunkter på vården kan du vända dig direkt till oss på Her Company AB till frida@ella.se. Du har även möjlighet att vända dig till patientnämnden i din region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).