Information och samtycke
I den här texten får du information om tjänsten Ella och vad det innebär att använda Ella.
Bakgrund och syfte
Under och efter en graviditet är det vanligt förekommande med besvär som drabbar den gravida/postgravida fysiskt såväl psykiskt, exempelvis bäcken- och ländryggsmärta, urininkontinens, andra bäckenbottenrelaterade besvär, graviddiabetes och postpartumdepression. Tidigare forskning stödjer att vi både kan behandla och till viss del förebygga dessa tillstånd via fysioterapi. Det finns i dagsläget en kunskapslucka gällande hur vi kan behandla och förebygga dessa tillstånd via digitala fysioterapeutiska interventioner.

Syftet med de framtida studierna på Ella är att samla in information om dig som använder applikationen för att få en uppfattning om egenskaperna hos våra användare, vilket stöd som efterfrågas och effekten av våra digitala interventioner på ovan nämnda tillstånd.
Hur används min avidentifierade hälsodata?
Her Company AB kommer att samla in och registrera information om dig via information som du uppger i applikationen och via videosamtal med din vårdgivare. Informationen kommer att lagras i din journal. Inför bearbetning av din data och sammanställning av framtida studiersresultat kommer din data kodas. I den kodade filen kommer vi att sammanställa mätvärden från studierna och uppgifter om din vård. I sammanställningarna av studierna presenteras resultaten på gruppnivå, vilket gör att ingen enskild individ kommer att kunna identifieras.

Informationen kommer endast användas till forskning om den har godkänts av en etikprövningsnämnd. Inom ramen för forskningsprojektet kan vi även komma att lämna ut dina kodade uppgifter till tredje parter som är med i forskningsprojekt, som till exempel ett universitet.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att bedriva vetenskapliga studier. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är fullgörande av uppgifter av ‘Allmäntintresse’ (artikel 6.1 e, dataskyddsförordningen) eller ‘Samtycke’ (artikel 6.1 a,dataskyddsförordningen) i kombination med undantagen enligt artikel 9.2 j eller 9.2 i i dataskyddsförodrningen (EU 2016/679).

Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta frida@ella.se. Dataskyddsombud nås via samma kontakt. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
Försäkring
Her Company AB har tecknat patientförsäkring och patientolycksfallsförsäkring via Folksam.
Deltagandet är frivilligt
Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta Medicinskt Ansvarig (MAR) på Ella.
Samtycke till framtida forskning
Jag har fått information om att den data jag lämnar kan bli aktuella för framtida forskning som är beskriven i informationen till mig som forskningsperson. Jag har även fått informationom att i det fall min data ska användas i framtida forskning måste Etikprövningsmyndigheten göra en prövning av det nya projektet och i sin prövning avgöra om jag ska tillfrågas på nytt. Jag samtycker till att mina prover får sparas för framtida forskning.
Medicinskt ansvarig på Ella
Frida Johnson
0730-207715
frida@ella.se
Kvalitets- och regulatoriskt ansvarig på Ella
Sara Vazda
sara@ella.se